Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงไว้ด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ Treedom.com
1. ข้อกำหนด

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้หรือเข้าถึงไซต์นี้ เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้

2. ใช้ใบอนุญาต

ก. อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาของเอกสารหนึ่งชุด (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) บนเว็บไซต์ของ Treedom Oud เป็นการชั่วคราวสำหรับการดูชั่วคราวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ คุณไม่สามารถ:

i.แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ

ii. ใช้สื่อเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์);

iii. พยายามถอดรหัสหรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ Treedom Oud

iv. ลบลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหา หรือ

v.ถ่ายโอนวัสดุไปยังบุคคลอื่นหรือ “สะท้อน” วัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่น

ข. ใบอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อจำกัดใด ๆ เหล่านี้ และอาจถูกยกเลิกโดย The Treedom Group เมื่อใดก็ได้ เมื่อคุณยุติการดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อใบอนุญาตนี้สิ้นสุดลง คุณต้องทำลายสื่อที่ดาวน์โหลดใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของคุณไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ก. เอกสารบนเว็บไซต์ของ Treedom Oud มีให้ “ตามที่เป็น” Treedom Oud ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ นอกจากนี้ The Treedom Group ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของตน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือบนไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด Treedom Oud หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายสำหรับการสูญเสียข้อมูลหรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้วัสดุบน Treedom Oud ไซต์อินเทอร์เน็ตของกลุ่ม แม้ว่า Treedom Oud หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ The Treedom Group จะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัย หรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. การแก้ไขและข้อผิดพลาด

เอกสารที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Treedom Oud อาจรวมถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์ หรือภาพถ่าย Treedom Oud ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน The Treedom Oud อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม Treedom Oud ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ ในการอัปเดตเนื้อหา

6. ลิงค์

Treedom Oud ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของตน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย The Treedom Group ของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

Treedom Oud อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานสำหรับเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบัน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Treedom Oud จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของราชอาณาจักรไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย