Asia Forestry Image Header

การจัดการแปลงปลูกกฤษณา

ทรีด้อมมีความเชี่ยวชาญในการบริหารแปลงปลูกต้นกฤษณา และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการเป็นระบบ ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลอีกทั้งยังสามารถผลิตต้นกฤษณาที่มีคุณภาพอีกด้วย

แปลงเพาะต้นกล้า
แปลงปลูกไม้กฤษณา
การเจาะสารกระตุ้น

นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ทรีด้อม ยังได้เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการแปลงปลูก (Plantation Management) การประเมิน และวิเคราะห์ด้านการเงิน การผลิตน้ำมัน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมัน (Grading Service) ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จึงเรียกได้ว่าบริษัทมีความพร้อม ทั้งด้านการบริหารจัดการแปลงปลูกของตนเอง และด้านองค์ความรู้ ประกอบกับทรัพยากรบุคคล ที่สามารถดำเนินการในด้านการให้คำปรึกษาได้อีกด้วย

 

 

แปลงปลูกกฤษณา