กระบวนการผลิต

สายพันธุ์ไม้กฤษณา

ในแปลงปลูกกฤษณาทรีด้อม เลือกใช้ต้นกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria crassna ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ มีต้นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ดีในภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น โดยสายพันธุ์ Aquilaria crassna นี้สามารถพบได้ใน 7 ประเทศทั่วโลก

เนื่องด้วยต้นกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria crassna เป็นไม้หายากและมีมูลค่าสูง จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นไม้อนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส (CITES) ดังนั้นในการดำเนินงานตามอุดมการณ์ด้านอนุรักษ์ป่าไม้ แนวคิดการปลูกต้น Aquilaria crassna จึงได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เรือนเพาะชำของทรีด้อม

เรือนเพาะชำทรีด้อม แหล่งอนุบาลต้นกล้ากฤษณา ตั้งแต่การเพาะเมล็ด จนโตเป็นต้นกล้าที่มีความแข็งแรง และมีความสูงถึงเกณฑ์ที่จะนำลงปลูกในแปลงปลูก โดยในแต่ละปี เรือนเพาะชำทรีด้อมสามารถผลิตต้นกล้ากฤษณาคุณภาพได้มากกว่า 100,000 ต้นต่อปี

ในด้านการดูแล ต้นกล้ากฤษณาต้องการการดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างมาก ฉะนั้นพนักงานดูแลเรือนเพาะชำ จำเป็นต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษ ที่เรือนเพาะชำทรีด้อมจะจัดพนักงานดูแลต้นกล้ากฤษณาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมคุณภาพ และป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

การจัดการแปลงปลูก

แปลงปลูกต้นกฤษณาทรีด้อม มีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ในจังหวัดตราดและจันทบุรี  ประกอบไปด้วยต้นกฤษณากว่า 250,000 ต้น นอกจากนี้ สวนเทพนิมิตของ ทรีด้อม เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ในปี 2013

สารกระตุ้นของทรีด้อม

กว่า 15 ปี ทรีดอม อุดรได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สูตรการเพาะเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผสมผสานวิธีการดั้งเดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เราได้จดสิทธิบัตรสารนี้และเรียกมันว่าสารปลูกเชื้อ Treedom Oud

สารนี้มีจุดประสงค์เพื่อเร่งกระบวนการหลั่งเรซินสีดำตามธรรมชาติ หลังจากที่ไม้กฤษณาฉีดวัคซีน ต้นไม้ก็จะผลิตเรซินสีดำภายในหนึ่งปี และเรากลั่นน้ำมันจากเรซินสีดำ น้ำมันกลั่นเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “OUD” หรือ “Oudh” ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

โรงงานของทรีด้อม

โรงงานผลิตน้ำมันกฤษณาของทรีด้อม ถือเป็นโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน และมีการจัดการที่ดี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในด้านมาตรฐานการผลิต และประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงงานผลิตน้ำมันกฤษณาของทรีด้อม ตั้งอยู่ที่จังหวัดตราด บริเวณใกล้เคียงกับแปลงปลูกกฤษณา ด้วยเหตุผลด้านการควบคุมคุณภาพไม้กฤษณา อีกทั้งลดต้นทุนด้านการขนส่ง ทำให้ไม้ที่ถูกส่งเข้าโรงกลั่น เป็นไม้ใหม่เสมอ คุณภาพน้ำมันกฤษณาที่ได้มาจึงเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีที่สุด

ทรีด้อมยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น แต่ยังต้องบริหารจัดการทั้งทรัพยากรมนุษย์รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายใต้การดูแลของทรีด้อมความคู่กันไปด้วย อันจะเห็นได้จากการจัดการทรัพยากรให้โรงงานแบบครบวงจร