ความรับผิดชอบต่อส้งคม

ร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบ

       ทรีด้อม ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ เขาใหญ่ พระประแดง กาญจนบุรี และอื่นๆ

       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งเป็นที่ตั้งของแปลงปลูก และโรงงานของทรีด้อม ร่วมถึงการบริจาคในแก่องค์กรการกุศลต่างๆ การมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุกต่างๆ เป็นการร่วมสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการให้โอกาส โดยทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา หรือศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนได้อย่างอิสระ