บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด อาทิ ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ประกอบกับสถิติการบาดเจ็บหรือหยุดงานจากการทำงาน เป็นต้น ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันกฤษณาของทรีด้อมเป็นเพียง 1 ใน 2 สถานประกอบการในจังหวัดตราดที่ได้รับรางวัลดังกล่าว แสดงถึงความเป็นสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีสภาพแวดล้อมภายในที่ปลอดภัยต่อการทำงาน พร้อมที่จะผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2559