ธนรรชน ยศราวุธวรกุล

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน

การศึกษา
คุณธนรรชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด้านการบริหาร (MBA) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
คุณธนรรชน มีประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการสายการผลิตและโรงงานยาวนานกว่า 14 ปี อีกทั้งยังเป็นวิศวกรที่ได้รับประกาศนียบัตรในการประกอบการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณธนรรชนมีความเชี่ยวชาญที่สุด โดยคุณธนรรชนได้นำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับฝ่ายโรงงานให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และยังเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยอีกด้วย
ในปัจจุบันคุณธนรรชน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงานของบริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด