ดร.แอนดรูว สตีล (Andrew Steel)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะทรีด้อมกรุ๊ป

การศึกษา
ดร. แอนดรูว สตีล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Sydney Graduate School of Management ดร. แอนดรูวได้รับการยกย่องทั้งด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Directors Award จากความเป็นเลิศทุกด้านในโครงการ MBA นี้ด้วย ถือเป็นผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายกว้างขวางและกิจการมีการขยายตัวทางธุรกิจ สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ดร.แอนดรูวได้รับมอบปริญญากิตติมศักดิ์ Doctor of Science (honaris causa) จากมหาวิทยาลัยฮัลล์ ประเทศอังกฤษ โดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ด้วยความทุ่มเททำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการกุศลในมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (Plant A Tree Today Foundation)

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ดร. แอนดรูว สตีล เคยรับราชการในกองทัพเรืออังกฤษนานถึง 13 ปี แต่ก็ต้องมีจุดเปลี่ยนให้ต้องย้ายถิ่นฐานมาทำงานในธุรกิจพลังงานของประเทศศรีลังกา และธุรกิจอสังหาริมทัพย์ตามลำดับ จนมาถึงธุรกิจการบริหารจัดการป่าไม้ โดยเฉพาะไม้กฤษณาที่ดร.แอนดรูวให้ความสนใจเป็นพิเศษ จนก่อตั้งเป็นบริษัทเอเชีย ฟอรเสตรี้ แมนเนจเม้นท์ หรือ ทรีด้อม (ประเทศไทย) ในเครือทรีด้อมกรุ๊ปในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ดร. แอนดรูว ยังเป็นผู้ก่อตั้ง มูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ หรือ Plant-A-Tree-Today (PATT) มี ศูนย์กลางที่ประเทศอังกฤษ โดยดร. แอนดรูวมีความต้องการที่จะช่วยต่อสู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ และการทำลายป่า รวมถึงช่วยชุมชนท้องถิ่นต่อสู่กับความยากจน ซึ่งพึ่งพาความยั่งยืนของระบบนิเวศน์เหล่านั้นผ่านทาทางมูลนิธิ