ดร.ทีฮา

ผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการแปลงปลูกอาวุโส

การศึกษา
ดร.ทีฮา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก University of Forestry-Yezin ประเทศพม่า และสำเร็จการศึกษาปริญญาโทและเอก จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างแท้จริง

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ดร.ทีฮา มีประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการทรัพยากร เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการสำรวจระยะไกล (RS) ดร.ทีฮามีประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวยาวนานกว่า 10 ปี ในองค์กรที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการทรัพยากร อาทิ Smithsonian Institution ประเทศสหรัฐอเมริกา, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นต้น นอกจากนี้ดร.ทีฮายังเคยเป็นผู้บรรยายพิเศษของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทและเอกของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดร.ทีฮา ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการจัดการป่าไม้อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด