ขวัญใจ สัจจาธรรม

ผู้จัดการโครงการ

การศึกษา
คุณขวัญใจ สัจจาธรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับรางวัลอีกมากมาย ในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญด้านป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
คุณขวัญใจ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม มากว่า 10 ปี ในองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร โดยในปัจจุบัน คุณขวัญใจ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลด้านการจัดการแปลงปลูกต้นกฤษณาทั้งหมด ตั้งแต่การควบคุมการคัดเลือกสายพันธุ์ ไปจนถึงกระบวนการเจาะกระตุ้นสาร ในแปลงปลูก 40 แปลง นับเป็นจำนวนต้นไม้กว่า 300,000 ต้น