ดร.ทีฮา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโสด้านการจัดการป่าไม้และภูมิศาสตร์สารสนเทศ บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนา “Discover the Earth at Sub-meter Resolution” จัดโดย สทอภ. ร่วมกับบริษัท SI Imaging Services (SIIS) สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อให้ความรู้ด้านการให้บริการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมความละเอียดสูง KOMPSAT พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 100 คน ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ

satellites overview

_mg_2961-3541
_mg_2924-3531